İçeriğe geç
Etkinlik Paylaş / Ana Sayfa / Belirli Gün ve Haftalar / İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Şiirler, Yazı

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Şiirler, Yazı

  10 Aralık ile başlayan İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanır. İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.

  İnsan hakları ve demokrasi haftasını kutlarken kullanacağınız yazı, güzel sözler, insan hakları evrensel  bildirgesi ve şiirleri aşağıda bulabilirsiniz.

  İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık haftası)

  10 Aralık ile başlayan İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanır. İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.

  İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. İnsan Haklarının korunduğu yönetim sistemi de demokrasidir. Demokrasilerde hukukun üstünlüğü esastır. Demokrasilerde tüm insanlar eşit haklara sahiptir.

  İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da  insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

  Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.

  24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti.

  İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.

  İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

  1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.
  2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
  3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
  4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
  5. Yasalar önünde herkes eşittir.
  6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
  7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
  8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
  9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
  10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
  11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
  12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
  13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.
  14. Kölelik ve kulluk yasaktır.
  15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
  16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.
  17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
  18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
  19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır.
  20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.
  21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
  22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
  23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.
  24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
  25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
  26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
  27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
  28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.
  29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
  30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.

   

  İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası İle İlgili Güzel Sözler

  • En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.
  • Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.
  • Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.
  • İnsan köle doğmaz, köle yapılır.
  • Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar.
  • Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
  • Kişisel hürriyetler kutsaldır.

   

  İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası ile ilgili Şiirleri

  İNSAN HAKLARI UĞRUNA

  İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna

  Didişip durdu binlerce yıl;

  Usanmadan bıkmadan,

  Yılmadan…

   

  Erişince, 1948 Aralığının on’u

  İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle

  Geldi haksızlığın sonu.

   

  Umutlandırdı bu olay,

  Mutlandırdı bu olay.

  Çalışan insanoğlunu.

   

  İnsan haklarına saygı,

  Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,

  Kaderde, kıvançta birlik

  Daha çok aydınlatır

  İnsanlığın yolunu.

  Necati ÖNGAY

   

   

  İNSAN HAKLARI

  İnsanlığa önem verip,

  Bu bildiride yayınlandı.

  Bütün insanlık sevinip,

  Derin uykudan uyandı.

   

  O evrensel bildiride,

  “İnsan Hakları” var, dinle,

  Bildiriyi okuyalım,

  Arkadaşım gel seninle.

   

  “Tüm insanlar hür doğarlar,

  Dil, din, ırk, renk bakımından,

  Ayrı bile bulunsalar,

  Kaybetmezler haklarından.”

   

  “Köleliği” çirkin bulur,

  “Özgür” olmayı savunur.

  İnsanları sevdiğine,

  Bütün dünyaya duyurur.

   

  Çarptırılmaz hiçbir kimse,

  İnsanlık dışı cezaya.

  Karışamaz hiçbir kuvvet,

  Ne almaya, ne satamaya.

  Hasan ŞEN

  İNSAN HAKLARI
  Dur da düşün kardeşim, insan insana kıyar mı?
  Eşref-i mahlukata bu yapılan reva mı?
  Allah’ım bir yol göster bitsin dünyada zulüm
  Sevmek, sevilmek varken kime yarar ki ölüm?

  *******
  Silah fabrikaları bırak tek tek kapansın
  Gökyüzü böyle güzel, analar ağlamasın
  Çocuklar günahsızdır Allah’ın emaneti
  Bombalar, tabancalar körüklüyor nefreti
  *******
  Çoban çalsın kavalı bir güneş batımında
  Bak gözyaşı aynı renk dünyanın her yanında
  Sevgi için kalksın eller her vakit namazında
  Bu dualar kim bilir kaç Yasin sevabında
  *******
  Renklerin kardeşliği gibi olsun bu dünya
  Tüm insanlar el ele, adem olmak budur ya!
  Şiddet hayvan kanunu, sevgi insan onuru
  Bir insanı sevmekle başlayacak o rüya.
  *******
  Yüzyılın vampirleri kana doymaz iseler
  Zaman tersine aksın terk etsin vesveseler
  Yaratanın aşkıyla raks edip dönsün dünya
  Ölmesin Filistinler, yaşasın Hiroşima!
  Fatih TAN

   

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir